Ogólne warunki dostaw i płatności

 1. Postanowienia ogólne – zakres obowiązywania

  Poniższe Ogólne Warunki Dostaw i Płatności (zwane dalej „OWDP“) znajdują zastosowanie do wszystkich naszych ofert, umów, dostaw i pozostałych świadczeń, w tym w szczególności do umów dostawy i sprzedaży (zwanymi dalej „Dostawami”) zawieranych przez nas z przedsiębiorcami oraz podmiotami prawa publicznego (zwanymi dalej „klientami”). Niniejsze OWDP nie znajdują zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dalej zwaną także „kodeksem cywilnym” lub „k.c.”. Wraz z udzieleniem zlecenia a najpóźniej z przyjęciem towaru nasze OWDP uważane są za zaakceptowane. Ogólne warunki umowne naszego klienta nie znajdują zastosowania, chyba że wyraziliśmy pisemną zgodę na ich obowiązywanie. Nieważność poszczególnych postanowień nie narusza skuteczności pozostałej części niniejszych OWDP. W takim przypadku w miejsce postanowienia nieskutecznego, należy powziąć najbardziej zbliżone do niego postanowienie, które będzie skuteczne. Niniejsze OWDP są integralną częścią wszystkich naszych ofert, jak również stanowią, wraz ze zleceniem, integralną część umów, dostaw i pozostałych świadczeń zawieranych między nami i klientami. Postanowienia niniejsze wiążą również strony w zakresie przyszłych stosunków handlowych (zleceń i umów), bez potrzeby składania przez klienta dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie. Klient wyraża zgodę na ich stosowanie w ramach łączących strony stosunków handlowych. Prawa przysługujące nam na podstawie przepisów ogólnych, wykraczające poza niniejsze OWDP, pozostają nienaruszone.

 2. Zawarcie umowy, dokumenty, prawa ochronne

  1. Wszelkie składane przez nas oferty są niewiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi dopiero w przypadku pisemnego potwierdzenia przez nas zamówienia klienta (za równorzędne z formą pisemną uważa się formę elektroniczną lub faks). Miarodajnym dla rodzaju oraz zakresu naszej dostawy jest tylko nasze pisemne potwierdzenie zamówienia. Jeżeli nie potwierdzimy zamówienia na piśmie, umowa dochodzi do skutku najpóźniej z wykonaniem przez nas zamówienia, przy czym jego wykonanie będzie uważane za równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. Telefoniczne i ustne deklaracje z naszej strony wymagają dla swej skuteczności prawnej pisemnego potwierdzenia.

  2. Wykonanie przez nas umowy jest obwarowane zastrzeżeniem, że dla jej wykonania nie ma żadnych przeszkód wynikających z polskich lub międzynarodowych przepisów prawa, w tym m.in. przepisów ustaw o ochronie środowiska lub ustaw o substancjach chemicznych i ich mieszaninach jak też embarga albo/i innych sankcji.

  3. Zastrzegamy sobie prawo własności i wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do wszystkich naszych materiałów przekazanych przez nas klientowi lub wykonanych według naszych wytycznych w celu sporządzenia oferty lub realizacji zlecenia umowy, takich jak np. projekty, rysunki, formularze, szkice, narzędzia, wzory, modele, inna dokumentacja, obliczenia, kalkulacje kosztów itp. Nasz klient jest zobowiązany do zwrotu nam wszystkich otrzymanych od nas materiałów bezzwłocznie, na nasze pierwsze wezwanie i w każdym przypadku wówczas, gdy zlecenie nie zostanie nam udzielone. Nie wolno zatrzymać mu żadnych kopii lub dodatkowych egzemplarzy, a posiadane kopie, w tym kopie cyfrowe, jest zobowiązany zniszczyć. Nasz klient nie może używać materiałów w rozumieniu niniejszego punktu do innych celów niż realizacja zlecenia/umowy, ani udostępniać ich osobom trzecim bez naszej zgody. W przypadku działania sprzecznego z powyższym zobowiązaniem klient jest zobowiązany do naprawienia szkody. W przypadku wykonania przez nas przedmiotu zamówienia według przekazanych nam przez klienta rysunków, modeli, wzorów albo innych dokumentów, przejmuje on odpowiedzialność za to, że prawa osób trzecich (w szczególności patenty, licencje, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich) nie będą przez nas naruszone. Jeżeli osoby trzecie powołując się na jakiekolwiek prawa ochronne zabronią nam w szczególności produkcji i/lub dostawy, będziemy – nie będąc zobowiązanym do wyjaśnienia sytuacji prawnej – uprawnieni do wstrzymania naszej dalszej działalności i żądania od klienta odszkodowania. Ponadto klient zobowiązuje się do niezwłocznego uwolnienia nas od wszelkich roszczeń osób trzecich, pozostających w związku z przekazanymi nam przez niego dokumentami, o których mowa powyżej.

  4. Zastrzegamy sobie możliwość obciążenia klienta kosztami wzorców i części testowych oraz narzędzi niezbędnych do ich wykonania. Dokonamy obciążenia kosztami wykonania narzędzi wymaganych do produkcji seryjnej, o ile nie uzgodnione zostało na piśmie inaczej. Wszystkie narzędzia pozostają w każdym przypadku naszą własnością, również gdy klient całkowicie albo częściowo poniósł koszty ich wykonania.

  5. W przypadku zleceń z dostawą na żądanie jesteśmy uprawnieni do nabycia materiału na całe zlecenie i natychmiastowego wykonania całej ilości zamówienia. Ewentualne życzenie klienta dotyczące zmian nie mogą już w wyniku tego zostać uwzględnione, chyba że zostało to wyraźnie pisemnie uzgodnione.

 3. Opis świadczenia; Dostawca

  1. Informacje dotyczące właściwości przedmiotu dostawy i naszego świadczenia zamieszczone są w opisach towaru (m.in. specyfikacje, oznakowania, zezwolenie, pozostałe dane) oraz wynikają z wyraźnie uzgodnionych cech świadczenia. Gwarancja dla określonego celu zastosowania albo określonej przydatności jest udzielana tylko na tyle, na ile jest to wyraźnie i pisemnie uzgodnione; poza tym ryzyko związane z przydatnością i stosowaniem ponosi wyłącznie klient. Nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia innych niż wyraźnie uzgodnione cech wydajnościowych ani innych właściwości dostaw i świadczeń. Zastrzegamy sobie - w granicach przyjętych w stosunkach handlowych albo o ile jest to technicznie nieuniknione - odchylenia wielkości fizycznych i chemicznych łącznie z kolorami, recepturami, technologiami i wsadami surowcowymi jak też zamawianymi ilościami, o ile nie jest to nie do przyjęcia przez klienta.

  2. Dane dotyczące przedmiotu dostawy i świadczeń (np. zawarte w katalogach, informacjach o produkcie, mediach elektronicznych albo na etykietach) opierają się na naszym ogólnym doświadczeniu i wiedzy i stanowią tylko wartości orientacyjne albo oznakowania. Zarówno te dane o produkcie jak również wyraźnie uzgodnione cechy wydajnościowe czy cele użycia nie zwalniają klienta z obowiązku przetestowania produktu.

  3. Dane dotyczące właściwości i możliwości zastosowania naszych produktów nie są objęte żadnymi gwarancjami, chyba że zostaną one wyraźnie określone na piśmie jako takie.

  4. Firma Klüber Lubrication zwykle kupuje surowce i podstawowe materiały opakowaniowe od dostawców certyfikowanych co najmniej zgodnie z ISO 9001. Jeśli, w wyjątkowych przypadkach, kupujemy od niecertyfikowanych dostawców lub dostawców certyfikowanych zgodnie z innymi normami, monitorujemy i kierujemy nimi w zakresie ich systemu zarządzania jakością za pomocą innych odpowiednich metod (np. audytu dostawców, oceny dostawców, dyskusji na temat rozwoju itp.).
 4. Dostawa i termin dostawy

  1. Dane dotyczące terminu dostawy są – nawet, gdy został z klientem uzgodniony termin dostawy – tylko przybliżone i niewiążące, chyba że termin dostawy został wyraźnie uzgodniony na piśmie jako niezmienny. Potwierdzony termin dostawy jest obwarowany zastrzeżeniem prawidłowego, kompletnego i terminowego zaopatrzenia ze strony naszego dostawcy. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, gdy przed jego upływem przedmiot dostawy opuścił nasz zakład albo poinformowaliśmy klienta o gotowości do wysyłki. Bieg terminu dostawy nie rozpoczyna się, dopóki klient nie wypełnił należycie swoich zobowiązań takich jak np. dostarczenie danych i dokumentów technicznych, zezwoleń jak też uiszczenie zaliczki albo przekazanie gwarancji zapłaty.

  2. Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych.

  3. W wypadku, gdy wskutek siły wyższej lub wystąpienia zdarzenia losowego nie będziemy mieć możliwości dokonania dostawy lub zachowania terminu dostawy, będziemy zwolnieni z obowiązku dostawy na czas ich trwania lub do rozwiązania umowy z tej przyczyny ze skutkiem natychmiastowym, zaś klient nie będzie w takim przypadku uprawniony do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Za zdarzenie losowe w rozumieniu niniejszych OWDP uznaje się zdarzenia przyszłe i pozbawione cech pewności ich wystąpienia, powstałe bez wpływu naszych pracowników.

  4. W przypadku ogłoszenia upadłości lub w razie faktycznej niewypłacalności klienta albo jego trudności płatniczych lub jeśli pojawią się inne okoliczności, z powodu których spełnienie świadczenia wzajemnego przez klienta jest wątpliwe, jesteśmy uprawnieni do wstrzymania dostaw a także do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do żądania odszkodowania, o ile klient nie wniesie świadczenia wzajemnego albo nie udzieli odpowiedniej gwarancji na nasze wezwanie. Jeśli w ciągu tygodnia od wezwania klient nie spełni całego świadczenia wzajemnego albo nie złoży odpowiedniego zabezpieczenia, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

  5. W przypadku pozostałych, uzasadnionych merytorycznie kwestii, które wywołają wrażenie, że kontynuowanie rzetelnej relacji biznesowej jest poważnie zagrożone, będziemy także uprawnieni do wypowiedzenia umowy.

 5. Zabezpieczenia

  1. Wszelkie nasze dostawy i świadczenia dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności. Własność dostarczonych towarów przechodzi na klienta dopiero wówczas, gdy ureguluje on wszelkie należności wobec nas z tytułu łączących nas stosunków handlowych i to zarówno z klientem jak i z przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład jego grupy kapitałowej, wraz z przypadającymi kosztami ubocznymi związanymi z przedmiotem dostawy. Dotyczy to wszelkich wierzytelności, niezależnie od ich podstawy prawnej, wraz z wierzytelnościami warunkowymi lub przyszłymi, a także przypadku, w którym klient dokonując zapłaty wskazał, na poczet której wierzytelności zapłata ma zostać zaliczona. Przy rozliczeniach bieżących zastrzeżenie własności uważa się jako zabezpieczenie salda wierzytelności.

  2. Przetworzenie i zmianę towaru zastrzeżonego uważa się za dokonywane na naszą rzecz. Jeżeli zastrzeżony towar został przerobiony, przetworzony lub pomieszany z innymi rzeczami, zastrzegamy sobie prawo własności na rzeczy przerobionej, przetworzonej lub pomieszanej.

  3. W przypadku, gdy towar zastrzeżony zostanie połączony lub pomieszany z rzeczami nie będącymi naszą własnością, nabywamy współwłasność w nowo wytworzonej rzeczy w stosunku, jakiemu odpowiada wartość towaru zastrzeżonego do wartości rzeczy w chwili, w której nastąpiło połączenie lub pomieszanie z tą rzeczą. Towarem zastrzeżonym w znaczeniu niniejszych postanowień jest w tym przypadku udział we współwłasności. W przypadku pomieszania lub połączenia naszego towaru z innymi rzeczami ruchomymi w taki sposób, że stanie się on częścią składową innej rzeczy głównej stanowiącej własność klienta, stajemy się współwłaścicielem tej rzeczy w odpowiednim stosunku. W wymienionych powyżej przypadkach klient już teraz przenosi niniejszym na nas prawo współwłasności rzeczy połączonych, pomieszanych lub przetworzonych, zobowiązując się jednocześnie do nieodpłatnego sprawowania nad nimi pieczy. Postanowienia dotyczące towaru zastrzeżonego stosuje się do rzeczy pomieszanych lub przetworzonych.

  4. Klient jest uprawniony do przetwarzania, połączenia i odsprzedaży towaru zastrzeżonego, jednakże wyłącznie w ramach zwykłej działalności i na warunkach nie odbiegających od rynkowych. W przypadku odsprzedaży towaru zastrzeżonego, klient, tytułem zabezpieczenia, przelewa na nas niniejszym wierzytelności, powstałe w wyniku odprzedaży towaru, w pełnej wysokości wraz ze wszelkimi prawami, a my niniejszym przelew ten przyjmujemy. W przypadku zbycia przez klienta towaru zastrzeżonego – po jego połączeniu/przetworzeniu – wraz z rzeczami nie stanowiącymi własności klienta, klient przelewa niniejszym na nas powstałe w wyniku zbycia wszelkie roszczenia i prawa uboczne do wysokości wartości towaru zastrzeżonego, a my niniejszym przelew ten przyjmujemy. Pomimo przelewu wierzytelności, zgodnie z powyższymi postanowieniami, klient jest uprawniony i zobowiązany do ich dochodzenia. Nie narusza to naszych praw do dochodzenia roszczeń. Za równoznaczne z odsprzedażą uważa się użycie przez klienta towaru do wykonania umowy o dzieło albo umowy dostawy. Na nasze żądanie klient zobowiązany jest powiadomić nas o wszystkich przelanych na nas wierzytelnościach oraz dłużnikach, przekazać wszelkie dane niezbędne w celu dochodzenia wierzytelności, wydać niezbędne do tego dokumenty i powiadomić dłużników o przelewie wierzytelności.

  5. Jesteśmy uprawnieni do odwołania ze skutkiem natychmiastowym uprawnienia klienta do odsprzedaży w ramach punktu 5.4 i do ściągania odstąpionych nam wierzytelności, gdy klient popadnie w stosunku do nas w zwłokę w zapłacie, w wyniku istotnego pogorszenia swojej sytuacji majątkowej ma trudności płatnicze albo nie spełnia należycie swoich obowiązków w stosunku do nas. W przypadku ogłoszenia upadłości lub w razie faktycznej niewypłacalności klienta albo jeśli zostaną wstrzymane wszelkie płatności, albo jeżeli w związku z trudnościami płatniczymi nastąpi zmiana właściciela przedsiębiorstwa klienta, uprawnienie do odsprzedaży i do ściągania odstąpionych nam wierzytelności wygasa automatycznie.

  6. Klient będzie bezpłatnie przechowywał rzeczy będące naszą albo naszą i klienta współwłasnością z należytą starannością i ubezpieczy je od pożaru, kradzieży z włamaniem i pozostałego zwykłego ryzyka.

  7. W odniesieniu do towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności klient nie ma prawa do ustanowienia zastawu ani do tworzenia i przenoszenia innych zabezpieczeń w celu zabezpieczenia swoich zobowiązań. O ustanowieniu zastawu lub o jakimkolwiek naruszeniu naszych praw własności, spowodowanej przez osoby trzecie, klient jest zobowiązany niezwłocznie nas zawiadomić i pisemnie potwierdzić prawo własności zarówno osobom trzecim jak i nam. Wszelkie koszty powstałe z wynikającego stąd sporu prawnego ponosi klient.

  8. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny za towary dostarczane zgodnie z umową objętą niniejszymi OWDP, mamy prawo zażądać zwrotu pobranych, a niezapłaconych towarów. W takim przypadku klient zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszelkie niezapłacone towary w terminie wskazanym w naszym pisemnym wezwaniu. Ponownego wysłania zwróconych towarów klient może żądać dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny zakupu i wszystkich kosztów.

  9. Wraz ze spłatą wszystkich wierzytelności własność zastrzeżonego towaru przechodzi na klienta.

 6. Ceny i warunki płatności

  1. Nasze ceny są cenami w EURO, bez podatku od towarów i usług (VAT).

  2. Nieprzewidywalne i przez nas niespowodowane zmiany kosztów surowców, wynagrodzeń, energii i pozostałe zmiany kosztów uprawniają nas do odpowiednich korekt cen. W przypadku dostaw częściowych każda dostawa może zostać zafakturowana oddzielnie. Gdyby przy zawieraniu umowy nie zostały uzgodnione żadne ceny, wówczas obowiązują nasze ceny z dnia dostawy.

  3. Klient nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń.

  4. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli, czeków lub innych przyrzeczeń zapłaty.

  5. Za datę wpływu zapłaty jest uważany dzień, w którym kwota wpłynęła na nasz rachunek bankowy. Przy opóźnieniu zapłaty przez klienta jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek ustawowych przez okres opóźnienia. Nie ogranicza to prawa do dochodzenia dalej idących roszczeń odszkodowawczych.

  6. W przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej dwóch rat, gdy łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny, możemy według własnego wyboru uznać za natychmiast wymagalną nieuiszczoną cenę albo inne nasze wierzytelności w stosunku do klienta albo uzależnić dalsze dostawy z tej umowy albo z innych umów od uprzedniego udzielenia gwarancji albo zapłaty bezpośrednio przy dostawie.

  7. Zaliczki bądź płatności ratalne nie są przez nas oprocentowywane.

  8. Klient jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą tylko wtedy, gdy jego wzajemne roszczenie w stosunku do nas jest niesporne albo prawomocnie stwierdzone.

 7. Rękojmia za wady, roszczenia z tytułu wad

  1. Odpowiadamy za wady dostarczonego przez nas towaru zgodnie z poniższymi postanowieniami, a w zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

  2. Klient jest zobowiązany do należytego spełnienia swoich obowiązków niezwłocznego zbadania i zawiadomienia nas o wadzie towaru lub jego niezgodności z zamówieniem. Zwrot sprzedanego, wolnego od wad towaru jest wykluczony, chyba że wyrazimy na to zgodę.

  3. W przypadku dostawy wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru należy nam przed rozpoczęciem produkcji (obróbki albo montażu) dać najpierw możliwość odsortowania albo wykonania dostawy uzupełniającej towarów wolnych od wad, chyba że wiązałoby się to z nadmiernymi trudnościami dla klienta. Jeżeli nie będziemy mogli tego przeprowadzić albo nie przeprowadzimy niezwłocznie, wówczas klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jak też na nasz koszt odesłać nam towar. W pilnych przypadkach może on w porozumieniu z nami sam dokonać usunięcia wad albo zlecić usunięcie stronie trzeciej. Nakłady powstałe w wyniku tego ponosimy zgodnie z punktem 8.

  4. Jeżeli wada mimo przestrzegania obowiązku według punktu 7.2. zostanie stwierdzona dopiero po rozpoczęciu produkcji, klient może żądać wykonania uzupełniającego (dostawę zastępczą).

  5. W przypadku dostawy zastępczej klient jest zobowiązany do zwrotu wadliwej rzeczy.

  6. Uprawnienie klienta do odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny zakupu ma miejsce tylko wtedy, gdy dostarczenie towaru wolnego do wad jest związane z nieproporcjonalnymi kosztami lub nie można go wymienić. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy tylko w przypadku istotnych wad.

  7. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany niezwłocznie dać nam możliwość sprawdzenia zakwestionowanego towaru; w szczególności należy na życzenie i na nasz koszt postawić towar do naszej dyspozycji. W przypadku nieuprawnionych reklamacji zastrzegamy sobie prawo obciążenia klienta kosztami transportu jak też kosztami kontroli.

  8. Klient nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wad towaru, gdy błędy wynikają z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, konserwacji i montażu, nieodpowiedniego albo nienależytego zastosowania albo magazynowania, błędnego albo niedbałego obchodzenia się albo montażu, zużycia naturalnego albo ingerencji w przedmiot dostawy ze strony klienta albo strony trzeciej.

  9. Odszkodowania i zwrotu nakładów można żądać tylko zgodnie z punktem 8.

  10. Dla produktów, które zgodnie z uzgodnieniami do starczamy nie jako nowy towar, klientowi nie przysługują wyżej wymienione roszczenia.

 8. Odpowiedzialność

  1. Ponosimy odpowiedzialność w związku z roszczeniami odszkodowawczymi wszelkiego rodzaju, w szczególności wynikającymi z winy przy zawieraniu umowy, naruszenia obowiązków i czynów niedozwolonych, o ile nas, naszych pracowników albo osoby, którym powierzone zostało wykonanie czynności, obciąża umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

  2. W przypadku szkód wynikających z zagrożenia życia, uszkodzenia ciała albo utraty zdrowia, wynikających z gwarancji albo naruszenia obowiązków, których wykonanie pozwala dopiero na prawidłową realizację umowy i których spełnienia zamawiający zawsze może oczekiwać (istotne obowiązki określone w umowie), odpowiadamy tylko za rażące niedbalstwo. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków określonych w umowie nasza odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej, zależnie od rodzaju towaru, typowej dla umowy, bezpośredniej i przeciętnej szkody. Powyższe uregulowanie dotyczy również naruszenia obowiązków przez naszych pracowników oraz osoby, którym powierzone zostało wykonanie czynności.

  3. Za naruszenia praw ochronnych odpowiadamy odpowiednio do powyższych uregulowań, o ile i na ile przy zgodnym z umową stosowaniu naszego towaru zostaną naruszone takie prawa ochronne, które obowiązują w Polsce i są opublikowane w chwili naszej dostawy. Nie obowiązuje to, na ile wyprodukowaliśmy przedmioty dostawy według przekazanych przez klienta rysunków, modeli albo innych opisów albo danych klienta i nie wiemy albo w związku z opracowanymi przez nas wyrobami nie musimy wiedzieć, że przez to prawa ochronne są naruszane. W tym przypadku klient odpowiada za już występujące albo przyszłe naruszenie praw ochronnych. Jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o możliwych albo istniejących już naruszeniach praw ochronnych, które są mu znane, i uwolnienia nas od roszczeń stron trzecich i wszystkich przypadających kosztów i nakładów.

  4. W przypadku roszczeń z powodu wad dostarczonych towarów termin przedawnienia wynosi 1 rok od dostarczenia towarów.

  5. Korzystanie z uprawnienia do żądania obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy jest wyłączone, gdy uprawnienie do żądania wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady jest przedawnione.

  6. Niniejsze postanowienia nie wpływają na naszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z przepisami art. 4491 - 44911 k.c. oraz odpowiedzialność określoną w przepisach art. 5761- 5764k.c.

  7. W pozostałym zakresie nasza odpowiedzialność jest wyłączona.
 9. Przestrzeganie przepisów ustawowych, wyłączenie

  1. Jeżeli w danym przypadku nie dokonano innych pisemnych uzgodnień, klient odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i administracyjnych (w szczególności w zakresie importu, transportu, magazynowania, eksportu, odsprzedaży towaru, korzystania z towaru i obchodzenia się z nim). Klient obowiązany jest we własnym zakresie uzyskać informacje na temat dotyczących go obowiązków w zakresie rejestracji, udzielania informacji lub dokonywania zgłoszeń i zapewnić dopełnienie tych obowiązków, w szczególności w zakresie importu, transportu, magazynowania, eksportu, odsprzedaży towaru, korzystania z towaru i obchodzenia się z nim. Klient zapewnia, że w ramach naszych stosunków biznesowych będzie zawsze przestrzegał obowiązujących przepisów ustawowych i administracyjnych i że w przypadku naruszenia tego zobowiązania zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody.

  2. Klient zobowiązuje się zaniechać zawierania następujących transakcji:

   • transakcji z osobami, organizacjami lub instytucjami, które zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej lub przepisami Stanów Zjednoczonych w zakresie eksportu figurują na liście osób, organizacji lub instytucji objętych sankcjami
   • transakcji zabronionych z państwami objętymi embargiem
   • transakcji, w przypadku których brakuje niezbędnych pozwoleń, w szczególności w zakresie wywozu
   • transakcji, które mogłyby być związane z bronią ABC lub wykorzystaniem do celów wojskowych, a w przypadku których brakuje niezbędnych pozwoleń.
  3. Ograniczamy się do danych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, takich jak pochodzenie towaru zgodnie z prawem międzynarodowych stosunków gospodarczych i numer statystyczny towaru na naszych fakturach handlowych. Co do zasady nie wystawiamy długoterminowych deklaracji dostawcy ze statusem preferencyjnego pochodzenia towarów. Import towaru jest uzależniony od pochodzenia niepreferencyjnego. Taki dowód pochodzenia co do zasady nie skutkuje przyznaniem korzyści wynikających z przepisów celnych.

 10. Miejsce spełnienia świadczenia, właściwość miejscowa sądu, pozostałe postanowienia.

  1. Klient jest uprawniony do przeniesienia swoich wierzytelności z łączącego nas stosunku umownego tylko za naszą uprzednią zgodą.

  2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich roszczeń ze stosunków handlowych, a zwłaszcza z tytułu naszych dostaw, jest sąd w Poznaniu. Ten sąd jest właściwy także do rozstrzygania wszystkich sporów, dotyczących powstania i skuteczności stosunku umownego.

  3. Mamy jednak prawo do wniesienia sprawy również przed sąd, właściwy dla siedziby klienta.

  4. Obowiązuje wyłącznie prawo polskie z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Poznań 2018.07.24

Wyświetlone